Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem kultowenagrania.pl, prowadzony jest przez GAD Records Michał Wilczyński, z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy 41-219) przy ul. Kazimierza Wielkiego 8, NIP 644-322-79-64, Regon 240990896. Działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej.

3. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

4. Wszystkie towary zawarte w ofercie są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad i legalnie wprowadzone do obrotu.

5. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kultowe@gadrecords.pl i telefonicznie (+48) 509 381 325 (w dni robocze, godziny 10-18).

6. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony kultowenagrania.pl, a także drogą mailową pod adresem: kultowe@gadrecords.pl.

7. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu lub/i adresu e-mailowego – po przyjęciu zamówienia sprzedawca może dokonać jego potwierdzenia drogą telefoniczną lub/i poprzez e-mail. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu (pod warunkiem, iż w formularzu osobowym podał swój adres e-mailowy), a obsługa sklepu niezwłocznie przystępuje do jego realizacji.

8. Stosownie do art. 24 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych, dane Klienta wpisane w formularzu osobowym zostają wprowadzone do bazy danych sklepu kultowenagrania.pl. Administratorem tych danych jest GAD Records Michał Wilczyński, z siedzibą w Sosnowcu (kod pocztowy 41-219) przy ul. Kazimierza Wielkiego 8. Baza danych sklepu została stworzona wyłącznie w celu realizacji zamówień Klientów, nie jest udostępniana innym podmiotom i jest przetwarzana zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobistych. Każdy Klient ma prawo do weryfikacji i poprawiania swoich danych.

9. Do każdej przesyłki z artykułami dołączany jest paragon ze specyfikacją produktów (chyba że Klient w czasie składania zamówienia wyrazi wolę otrzymania faktury VAT poprzez zaznaczenie właściwej opcji).

10. Klient może anulować zamówienie, o ile nie zostało jeszcze przekazane do wysyłki. Decyzje o odwołaniu zamówienia można przekazać:

– drogą mailową pod adresem: kultowe@gadrecords.pl;

– telefonicznie: (+48) 512 091 039 w godz. 10.00 – 18.00 (codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych);

Zamówienie jest anulowane automatycznie, jeśli w ciągu 7 dni od daty jego złożenia nie odnotowano wpłaty.

11. Ceny wszystkich artykułów w sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca obie strony w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

12. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składają się: czas realizacji zamówienia i czas dostawy przesyłki (czas oczekiwania stanowi ich sumę).

13. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– z konta PayPal; obciążenie konta nastąpi wyłącznie na kwotę odpowiadającą wartości przesyłki (czyli sumie wartości artykułow i kosztów dostawy).

– przelewem na rachunek bankowy sklepu (przedpłata);

– poprzez system Dotpay – szybkie przelewy internetowe, płatności kartami kredytowymi. W wypadku wybrania tej formy zapłaty, klient zostanie przeniesiony na szyfrowane strony Dotpay, by dokonać zapłaty.

14. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia. Płyty CD, DVD, płyty winylowe i kasety magnetofonowe muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (folia). Środki pieniężne (towar + koszty wysyłki) zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub innym kanałem płatności, z którego korzystał Klient. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Klient.

15. Wszystkie towary dostępne w sklepie i dostarczane Klientowi objęte są gwarancją producenta i pozbawione wad.

16. REKLAMACJE. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient odkryje w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

17. Klient będący konsumentem ma możliwośc skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedury takie umożliwają rzecznicy konsumenta, organizacje społeczne które w zadaniach statutowych mają ochrobę konsumentów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej informacji pod adresami::

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem ma przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą oferuje powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów oraz organizacje społeczne chroniące konsumentów ((m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.